image

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Çalışan Adayı Özgeçmiş Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve General Data Protection Regulation (“GDPR”) kapsamında, işlenen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. İşbu metni sunan taraf Benson Excellence Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)’dır.

KVKK ve GDPR’a göre; “İlgili Kişi” işbu metin uyarınca verisi işlenen kişi, “Veri Sorumlusu” ise Şirket’tir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri, sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin; adınız, soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen; elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

 • Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Ad
 • Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • İmza

Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 • Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfası
 • Özgeçmiş Havuzunda Tutulması Durumunda Açık Rıza

 

 • İletişim Verileriniz 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Telefon Numarası
 • E-posta Adresi
 • Adres

Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 • Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfası
 • Özgeçmiş Havuzunda Tutulması Durumunda Açık Rıza

 

 • Özlük Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Özgeçmiş Bilgileri
 • İş Deneyimleri
 • Görev
 • Unvan
 • İş Talebine İlişkin Bilgiler

Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

 • Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar

Çevrimiçi Elektronik Formlar

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfası
 • Özgeçmiş Havuzunda Tutulması Durumunda Açık Rıza

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Fotoğraf

 

Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 • Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfası
 • Özgeçmiş Havuzunda Tutulması Durumunda Açık Rıza

 

 1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Alıcı Grupları

 • İştirakler
 • Grup Şirketler
 • Hissederlar
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler

 

Transfer Purposes

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı, işe uygunluğunun tespiti amacıyla iş ortağı veya grup şirketlerinin sistemleri kullanılarak bazı testlere tabi tutulabilir ve bu kapsamda alınan veriler Türkiye ve/veya Avrupa’daki sunucularda tutulur. Bu kapsamda verileriniz Şirket’in yukarıda belirtilen amaçları ile bağlantılı olarak paylaşılacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süreleri

Şirket, KVKK ve GDPR başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirket’in web sitesinde yer alan veya adayın yapmış olduğu iş başvurusu ile ilgili olarak doğrudan Şirket’e sunduğu özgeçmiş ve doldurduğu iş başvuru formu kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verileri, başvurduğu pozisyon ve mevcutta var olan ya da ileride açılabilecek olan adayın profiline uygun diğer pozisyonlarda işe alım ve değerlendirme sürecinde kullanılmak amacıyla Şirket’in Türkiye’deki ve/veya Avrupa’daki özgeçmiş havuzunda saklamak suretiyle “veri sorumlusu” sıfatıyla ilgili mevzuatta bir süre öngören veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya sizin talebiniz doğrultusunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili Kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişi leri ifade etmektedir. İlgili Kişi sıfatıyla siz değerli Çalışan Adaylarının GDPR ve KVKK doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bu hususta bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Haklarınızı Kullanmanız İçin İzlemeniz Gereken Yöntem

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak Şirket’in e-posta adresine göndererek Şirket’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu’na başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport veya varsa kimlik numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresinize ve talep konusuna yer vermeniz gerekmektedir. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun yukarıdaki şartlara uygun şekilde tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

Tarafıma sunulan işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okudum, anladım, onayladım.